สถานที่ท่องเที่ยว อยุธยา

สถานที่ท่องเที่ยว อยุธยา หรือเรียกง่ายๆ ว่า อยุธยา เป็นจังหวัดในภาคกลางที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเกาะกลางที่เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและล้อมรอบด้วยแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ เดิมได้รับสมญานามว่า ‘ เวนิสตะวันออก ‘ ปัจจุบันเป็นเมืองโบราณที่ควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์ เมืองนี้ยังคงเต็มไปด้วยโบราณสถาน วัดวาอาราม เจดีย์ และอาคารใหม่ๆ มากมาย แต่ยังคงรักษาความงดงามของอยุธยาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม สถานที่โบราณที่มีเสน่ห์ลึกลับเต็มไปด้วยเรื่องเล่าและตำนานมากมาย ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก พวกเขาเดินทางไปเรื่อยๆ เพราะนอกจากอยุธยาในสมัยโบราณแล้วในจังหวัดนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย เราหวังว่าจะได้รับประสบการณ์ของคุณ สถาน ที่ ท่องเที่ยว ใน อยุธยา

ประวัติ สถานที่ท่องเที่ยว อยุธยา

สถานที่ท่องเที่ยว อยุธยา  อยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางและเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมมีชื่อเสียงในฐานะแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีอำเภอเมือง แต่มีอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางการปกครองด้านต่าง ๆ ชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “กรุงเก่า” หรือ “เมืองเก่า” อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 75 กิโลเมตร

พระนครศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองหลวง (เมืองหลวง) ของอาณาจักรอยุธยา หรือราชอาณาจักรสยามเป็นเวลา 417 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2393 จนกระทั่งเสียกรุงแก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ที่กรุงธนบุรี อยุธยาไม่ได้เป็นเมืองที่ว่างเปล่า ยังมีคนที่รักบ้านเดิมและคนที่หนีเข้าป่ากลับมาอยู่รวมกันรอบเมืองเพื่อสร้างเมือง จนทางการยกเมืองให้เป็นจัตวา “กรุงเก่า”

พ.ศ. 2325 ใน สมัยรัชกาลที่ 1  ได้ยกฐานะเมืองเก่าขึ้นเหมือนในสมัยจัตวากรุงธนบุรี หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิรูปการปกครองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยทางราชการส่วนภูมิภาคได้โปรดให้จัดราชการหัวเมืองข้างเคียง 3-4 หัวเมืองเป็นมณฑลเดียวโดยมีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นเจ้าเมืองตั้งมณฑลเก่าขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2438 กรุงเก่าหรืออยุธยาประกอบด้วยหัวเมืองต่างๆ เช่น อ่างทอง สระบุรี พระพุทธบาท ลพบุรี พรหมบุรี อินทร์บุรี และสิงห์บุรี

แล้วทรงโปรดให้รวมเมืองอินทร์บุรีและเมืองพรหมบุรีเข้ากับเมืองสิงห์บุรี เมืองพระพุทธบาท กับเมืองสระบุรี ตั้งที่ว่าการอำเภออยุธยา และเปลี่ยนชื่อเมื่อ พ.ศ. 2469 “อำเภอกรุงเก่า” เป็น “อำเภออยุธยา” ซึ่งมากกว่ากรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ตั้งกรุงศรีอยุธยา อำเภอส่งผลให้มีความสำคัญทางการปกครอง การก่อสร้างสาธารณูปโภคหลายอย่างมีอิทธิพลต่อการพัฒนาอยุธยา

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 กรุงศรีอยุธยาได้เปลี่ยนสถานะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนกระทั่งมีการยกเลิกการปกครองระบบเทศาภิบาล เป็นนายกรัฐมนตรีในรัชสมัยของ จอมพล ป พิบูลสงคราม มีนโยบายบูรณะโบราณสถานภายในเมืองอยุธยาเพื่อฉลองพุทธศตวรรษที่ 25 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2498 นายกรัฐมนตรีพม่าเดินทางมาเยือนประเทศไทย และบริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อบูรณะพระอุโบสถและพระมงคลบพิตร นับเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณะโบราณสถานในอยุธยาอย่างจริงจัง ต่อมากรมศิลปากรได้เป็นสถาบันสำคัญในการดำเนินการ จนกระทั่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก มีมติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ให้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งครอบคลุมเมืองเก่าอยุธยาเป็น “มรดกโลก” สถาน ที่ ท่องเที่ยว ใน อยุธยา

วัดใหญ่ชัยมงคล

มาขอพรกันก่อนกับ วัดใหญ่ชัยมงคล เดิมชื่อ วัดป่าแก้ว เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาหลายยุคหลายสมัย เจดีย์ชัยมงคลพร้อมอนุสรณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ (สูงที่สุดในอยุธยา) สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น ได้รับการบูรณะโดยพระเจ้าอู่ทองในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในมีการค้นพบชัยมงคลอาคม (ฟ้าหึ่งอาคม) ที่พระอุโบสถเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ที่ชนะศึกกับพระมหาอุปราชพม่า ภายในติดตั้งพระพุทธชัยมงคลประธาน พระพุทธชัยมงคล ปางมารวิชัย ด้านหลังพระตำหนัก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีสวนสวย ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้กราบไหว้ บริเวณรอบวัด เหมาะแก่การเดินชมความงามของเจดีย์ทั้งน้อยใหญ่ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์สีขาวที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เก็บรักษาไว้ในวัดที่ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลานักท่องเที่ยวสามารถมาชื่นชมเคารพได้ตามสะดวก

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

ใกล้ วัดใหญ่ชัยมงคล มีวัดเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชม คือ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ซึ่งสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา มีประวัติอันยาวนานและตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำ 2 สาย จุดเด่นของวัดนี้คือพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเรียกว่า หลวงพ่อโต หรือ หลวงพ่อซำปอกง ศิลปะสมัยอู่ทองล่าสุด สูง 19 เมตร จากนั้นจึงนำพระพุทธรูปทองคำมาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถ ประกอบด้วยพระพุทธรูป 3 องค์ คือ พระทองคำ พระปูน และพระนาก พระทองคำเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย พระพุทธรูปคอนกรีตและนากนี้เป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยา สามารถชมและสักการะความงามได้ สุดท้าย เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ศาลเจ้า 2 ชั้น สถาปัตยกรรมจีน ชั้นล่าง ทำพิธีบวงสรวงเจ้าแม่ ชั้นที่ 2 เป็นเจ้าแม่กวนอิม ว่ากันว่า เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ศักดิ์สิทธิ์มาก ผู้ที่มาขอพรมักจะประสบผลสำเร็จ ส่วนใหญ่จะถวายสร้อยมุก เครื่องสำอาง เชิดสิงโต และเครื่องเซ่นไหว้ สายมูไม่ควรพลาด เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนมากมาย คงไม่แปลกถ้าเราไปวัดนี้จะมีผู้คนแห่แหนกันมากมาย สถาน ที่ ท่องเที่ยว ใน อยุธยา

หมู่บ้านญี่ปุ่น Japanese Village

หมู่บ้านญี่ปุ่น หมู่บ้านที่ ทำให้เรารู้ว่าคนไทยกับญี่ปุ่นนั้นดีต่อกันมาช้านาน ตั้งแต่อยุธยาเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ประมาณ พ.ศ. 1300 อยุธยาถือเป็นศูนย์กลางการค้าหลักของโลก เพราะมีเส้นทางสายไหมเชื่อมโลกตะวันตก (กรีก โรม) กับโลกตะวันออก (จีน) โดยใช้อยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้า จึงมีชาวต่างชาติหลั่งไหลมาที่บริเวณนี้เป็นจำนวนมาก ในเวลานั้นเองที่ชาวญี่ปุ่นมีความคิดที่จะเดินทางเพื่อค้นหาสถานที่ที่ความคิดทางศาสนาไม่ถูกปิดกั้น อีกทั้งประเทศไทยไม่มีการแบ่งแยกศาสนา ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันและทำการค้าร่วมกันได้ จึงมีการตั้งถิ่นฐานอยู่นอกเมืองอยุธยา ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกนอกจากชาวญี่ปุ่นแล้วยังมีชนชาติอื่นมาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณดังกล่าว เช่น ชาวฮอลันดา ชาวโปรตุเกส และชาวอังกฤษ เป็นต้น . อีกทั้งยังมีอนุสรณ์ไทย-ญี่ปุ่นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น นิทรรศการและสื่อประสมเกี่ยวกับญี่ปุ่นที่มีความสำคัญต่ออยุธยา มีแบบญี่ปุ่นเก่าแก่มากทั้งรอบสวนและรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ ภายใน ใครสนใจมาซื้อได้ที่นี่มีชุดยูกาตะให้เช่าสำหรับเดินชมหมู่บ้านด้านข้างอาคารหมายเลข 1 ด้วย

หมู่บ้านโปรตุเกส

อีกฝั่งเป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่บ้านโปรตุเกส เป็นอีกชนชาติหนึ่งที่มีความสำคัญกับคนไทยมาก ตามประวัติกล่าวว่าโปรตุเกสเป็นชาวต่างชาติชาติแรกที่เข้ามาค้าขายและก่อตั้ง ความสัมพันธ์อันดีกับอยุธยา ในปี พ.ศ. 2054 โปรตุเกสมีความสัมพันธ์อันดีกับสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยาได้ส่งทูตมาตั้งถิ่นฐานจึงมีการตั้งถิ่นฐานและค้าขายในบริเวณนี้ รวมทั้งอาสาสมัครชาวโปรตุเกสบางส่วนที่มาช่วยชาวกรุงศรีอยุธยา ต่อมามีการสร้างโบสถ์ขึ้นเพื่อส่งเสริมศาสนาและเป็นศูนย์กลางของชุมชน ปัจจุบันเรามองเห็นได้เพียงซากปรักหักพังของแหล่งโบราณคดีซานเปโตรที่รู้จักกันในอดีต  โบสถ์เซนต์ดอมินิก เป็นโบสถ์ที่สร้างโดยชาวโดมินิกัน และเป็นโบสถ์คริสต์แห่งแรกที่สร้างขึ้นในประเทศไทย สร้างขึ้นกลางหมู่บ้าน ภายในมีหลุมฝังศพ หลุมฝังศพ และโครงกระดูกที่ขุดไว้ให้ชมด้วย นอกจากชมวัดเก่าแก่แล้ว ใครสนใจประวัติศาสตร์ แนะนำให้มาชมความงดงามของสิ่งก่อสร้างในอดีตที่หาดูได้ยาก

ตลาดน้ำอโยธยา

สถานที่ท่องเที่ยว อยุธยา  ตลาดน้ำอโยธยา เป็นตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บนพื้นที่กว่า 60 ไร่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอนุรักษ์ใส่ทั้งการแสดงพื้นบ้าน การละเล่น โบราณวัตถุ ประเพณีต่างๆ รวมถึงสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศตลาดน้ำย้อนยุคที่จะพาคุณย้อนสู่กรุงเก่า นั่งเรือโบราณชมบรรยากาศตลาดโดยรอบ มีละครอิงประวัติศาสตร์ที่จะทำให้คุณตื่นตาตื่นใจไปกับเอฟเฟกต์สมจริง แบ่งออกเป็น 16 โซนต่างๆ (ตามชื่อภาคอยุธยา) ให้คุณได้เดินเล่น ถ่ายรูป ชมการแสดง ชม ชิม ช้อป ที่มีมากถึง 200 ร้านค้า และอีกมากมาย คนอื่น. เหนือร้านอาหารรับรองว่าได้กินด้วยกันถ่ายรูปสนุก ๆ แน่ ๆ อีกทั้งอยุธยาอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก ขับรถไปเช้าเย็นกลับก็สะดวกมาก

บทความ

239.com สล็อต

เมื่อเล่นกับเว็บไซต์สล็อตที่นี่ 239.com สล็อต เราจะแจกโบนัสและแจ็คพอตมากมายที่นักพนันทุกคนสามารถสร้างได้ 205 สล็อต ผู้ที่มีเงินทุนน้อยก็ได้รับผลกำไรเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะเดิมพันต่อได้ เว็บตรง มีสล็อตสนุกๆ ให้เล่น

อ่านเพิ่มเติม

t6 สล็อต

t6 สล็อต สำหรับผู้ที่มองหาเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล รวมไปถึงเกมการพนันออนไลน์ทุกประเภท T6gclub หรือ T6 เป็นเว็บไซต์พนันมาตรฐานที่พร้อมมอบประสบการณ์การพนันที่ดีที่สุดให้กับคุณ มีเว็บไซต์พนันระดับโลกมากมายรวมไว้ในที่เดียวทั้งเว็บไซต์ชั้นนำที่มีคาสิโนสด สล็อต

อ่านเพิ่มเติม

เป๋า ตุง สล็อต

เป๋า ตุง สล็อต เว็บไซต์คาสิโนที่ได้รับความนิยมและน่าเชื่อถือที่สุดคือ Pao Tung Slots ซึ่งให้บริการเว็บไซต์สล็อตโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านตัวแทน สล็อตเป๋าตุง ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่น่าจะเป็นบริษัทแม่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

อ่านเพิ่มเติม

หวานหมู569 สล็อต

หวานหมู569 สล็อต เป็นเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในไทยและต่างประเทศ เป็นเกมสล็อตออนไลน์ที่เล่นง่ายที่มีมายาวนาน ทำให้การสร้างรายได้มีราคาไม่แพงและเข้าถึงได้สำหรับผู้เล่นในปัจจุบัน เพราะเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้เล่นในการเล่นสล็อตออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อื่นๆ ในบทความนี้เราจะพูดถึงการเล่น ไม่มีขั้นต่ำสำหรับสล็อตแมชชีน โปรดบอกทุกคน ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับการฝากและถอนสล็อต

อ่านเพิ่มเติม

สล็อต love 928

สล็อต love 928 พาทุกคนเข้าสู่ระบบความร่ำรวยของจริง รับเงินก้อนโตหลักหมื่นจากโบนัสสล็อตที่แจกตั้งแต่ต้นเกม สล็อต 928 และยังมีแจ็คพอตมูลค่าหลักแสนที่รับได้ทุกวัน จึงรวยกันถ้วนหน้า รับเครดิตฟรีทุกวัน

อ่านเพิ่มเติม

หวานเจี๊ยบ 999 สล็อต

หวานเจี๊ยบ 999 สล็อต เปิดโลกแห่งความสนุกและตื่นเต้นของเกมสล็อตออนไลน์ด้วยเว็บไซต์พนันที่ครบครันที่คุณต้องการ หวานเจี๊ยบ สล็อต ที่นี่คุณจะได้พบกับเกมคาสิโนหลากหลายที่มีมากถึง 20 ค่ายให้เลือกเล่น แน่นอนว่ามันจะเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่ได้เล่นเกมกับฝ่ายที่ประกอบด้วยนักพนันมากมาย ทำธุรกรรมฝากและถอนเงินอัตโนมัติกับ

อ่านเพิ่มเติม